2103312918 - 2103312919   info@electrontravel.gr

 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς:

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους, υπό τους οποίους πραγματοποιείται από το γραφείο μας η πώληση προς εσάς του προγραμματισμένου από τον διοργανωτή που αναφέρεται στη σύμβασή σας οργανωμένου ταξιδιού.

ΠΩΛΗΤΗΣ:  Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “Electron Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Θησέως αρ. 12-14 στο Σύνταγμα, αριθμό MH.T.E 0206E61000060500, (αριθμός βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου). Ως πωλητές οργανωμένων ταξιδιών που έχουν προγραμματιστεί από άλλο τουριστικό γραφείο (διοργανωτή), σύμφωνα με τη μεταξύ μας σύμβαση είμαστε υπεύθυνοι για την ορθή, πλήρη και συνεχή ενημέρωση των ταξιδιωτών μέχρι την αναχώρησή τους, και για τη μεταφορά τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων των ταξιδιωτών στον διοργανωτή ή νέων οδηγιών από τον διοργανωτή στους ταξιδιώτες. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του διοργανωτή όσον αφορά το συγκεκριμένο ταξίδι, ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν ή από άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκειά του.

Μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε απευθείας με το γραφείο μας, για να υποβάλλετε μηνύματα, αιτήματα ή καταγγελίες σχετικά με την εκτέλεση του πακέτου. Εμείς θα τα διαβιβάζουμε στον διοργανωτή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Η ημερομηνία παραλαβής των μηνυμάτων, αιτημάτων ή καταγγελιών από το γραφείο μας είναι και για τον διοργανωτή η βάση υπολογισμού για τη συμμόρφωση με τις προθεσμίες ή τις περιόδους παραγραφής.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ:  Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι που έχει προγραμματιστεί από άλλο τουριστικό γραφείο (διοργανωτή) προϋποθέτει την υπογραφή εκ μέρους σας σύμβασης με τον διοργανωτή και το γραφείο μας, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε υποχρεωτικά και στην οποία αναφέρονται, εκτός όλων των στοιχείων του ταξιδιού, τα στοιχεία του συγκεκριμένου διοργανωτή και του γραφείου μας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ:  Οι «Γενικοί Όροι συμμετοχής ταξιδιώτη σε οργανωμένο ταξίδι» του διοργανωτή έχουν εφαρμογή στο ταξίδι σας και συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασής σας για το συγκεκριμένο ταξίδι. Θα τους παραλάβετε από το γραφείο μας και θα πρέπει να τους διαβάσετε πολύ προσεκτικά. Η συμμετοχή σας στο ταξίδι προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:  Τα έντυπα προγράμματα των ταξιδιών του διοργανωτή ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν, στον οποίο και αναφέρονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες.

Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια έκτακτη αλλαγή στις πληροφορίες ή τα στοιχεία του προγράμματος του ταξιδιού σας, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο από το γραφείο μας. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, fax, email), ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

ΠΛΗΡΩΜΗ:  Προκειμένου να εγγραφείτε σε κάποιο ταξίδι του διοργανωτή, θα σάς ζητηθεί να καταβάλετε την αντίστοιχη προκαταβολή. Το σύνολο της αξίας του ταξιδιού θα πρέπει να έχει εξοφληθεί μέσα στην προθεσμία που έχει προβλεφθεί κάθε φορά από τον διοργανωτή. Σε διαφορετική περίπτωση, η κράτησή σας θα ακυρωθεί και θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε τα αντίστοιχα ακυρωτικά που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους του διοργανωτή.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ:  Οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής από την πλευρά σας, ή επιθυμία για εκχώρηση της θέσης σας, θα πρέπει να μάς γνωστοποιείται εγγράφως και δεν θα έχει ισχύ πριν την παραλαβή της από εμάς. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας θα χρεωθείτε με τα αντίστοιχα ακυρωτικά που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους του διοργανωτή. Σε περίπτωση επιθυμίας για εκχώρηση της θέσης σας στο ταξίδι, αυτή δεν μπορεί να ισχύσει παρά μόνο αν επιβεβαιωθεί από το γραφείο μας η δυνατότητα πραγματοποίησής της.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την προαιρετική ασφάλισή σας στα επιθυμητά ποσά για την κάλυψη του κόστους στις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται από τις ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού σας λόγω καταγγελίας από την πλευρά σας ή για λόγους που αφορούν εσάς (ασθένεια, ιατρική επέμβαση σ’ εσάς ή τους οικείους σας, ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αιτία).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:  Όλα τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, εφ’ όσον δεν μπορείτε να τα παραλάβετε από το γραφείο μας, θα σάς αποσταλούν με ταχυμεταφορά – courier. Από τη στιγμή που τα έγγραφα αυτά φεύγουν από το γραφείο μας δεν ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειά τους, εκτός αν αυτή συμβεί από δική μας αμέλεια. Αν χρειαστεί να επανεκδοθούν εισιτήρια ή άλλα έγγραφα, όλα τα σχετικά κόστη θα βαρύνουν εσάς.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA), ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ: Το γραφείο μας παρέχει γενική πληροφόρηση (στους Έλληνες υπηκόους και τους υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ) όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή θεώρησή τους, όμως ούτε εμείς ούτε ο διοργανωτής φέρουμε ευθύνη για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται ο κάθε ταξιδιώτης.

Οι υπήκοοι άλλων χωρών, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως το γραφείο μας και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν.

Το γραφείο μας παρέχει επίσης γενική πληροφόρηση για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες αναγκαίες φαρμακευτικές προφυλάξεις για κάθε συγκεκριμένο ταξίδι, όμως ο καθένας από εσάς -και για λόγους προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας- θα πρέπει να συμβουλεύεται το γιατρό του όσον αφορά συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που τυχόν αντιμετωπίζει και να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα.

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας όλα τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα [διαβατήρια, θεωρήσεις εισόδου (visa), πιθανά ασφαλιστήρια συμβόλαια] σε ισχύ, και ότι ειδικά το διαβατήριό σας -αν δεν απαιτείται κάτι άλλο για το συγκεκριμένο ταξίδι- ισχύει τουλάχιστον μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι θα βρίσκεστε στο αεροδρόμιο ή το λιμάνι αρκετή ώρα πριν την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε εγκαίρως τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας και ποια ώρα. Το γραφείο μας θα σάς δώσει τις σχετικές οδηγίες.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ:  Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στον διοργανωτή), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν καταστεί δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στον διοργανωτή οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στους Γενικούς Όρους του, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του.